FB FB Twitter Twitter
Szukaj:
            1652 zarejestrowanych użytkowników z branży motoryzacyjnej, w tym 1124 przedstawicieli mediów.                                                                                    
Promowana firma
Wydarzenia

Statystyki odwiedzin serwisu
Czy wiesz, że… To, gdzie myjesz swój samochód ma ogromny wpływ na środowisko!
  Dodano: 2020-01-21
Wyświetlono: 288 razy
Czy wiesz, że… To, gdzie myjesz swój samochód ma ogromny wpływ na środowisko!
Dbamy o środowisko zakręcając wodę, segregując śmieci, wyciągając z kontaktu ładowarki. Tymczasem możemy dbać o środowisko świadomie, myjąc samochody. Korzystając z myjni ręcznej przy liczbie 200 samochodów, możemy rocznie zaoszczędzić 10 cystern wody i 4,5 tony CO2.
foto © Fleet

 

W kontekście ograniczania naszego śladu węglowego najlepiej byłoby w ogóle nie mieć samochodu, lecz zakładamy, że jest to sytuacja konieczna. Jeśli nie możemy zrezygnować z samochodu, mamy pewien wpływ na wielkość śladu węglowego związanego z jego użytkowaniem. Najważniejszym aspektem jest unikanie nadmiernego i zbyt częstego korzystania z samochodu z wygody, a także wybieranie mniejszych aut, charakteryzujących się niskim zużyciem paliwa, i jeżdżenie nimi z większą liczbą pasażerów (np. wspólnie do pracy), a nie wyłącznie w pojedynkę. Bardzo istotną kwestią jest też utrzymywanie pojazdu w dobrym stanie technicznym.

 

Oddaj auto w ręce specjalistów

 

Regularne mycie samochodu to jedna z podstawowych czynności konserwacyjnych dla każdego użytkownika pojazdu. Jak wskazują badania International Carwash Association (ICA), przeciętnie myjemy samochód około 10 razy w roku, przy czym najczęściej (w ok. 2/3 przypadków) korzystamy wyłącznie z myjni komercyjnych, a tylko 4% użytkowników czyści swe auta zawsze własnoręcznie. Według danych ICA, około 1/3 Polaków najchętniej korzysta z myjni automatycznych, zaś pozostali przede wszystkim z samoobsługowych myjni bezdotykowych oraz z myjni ręcznych. Te ostatnie, w skali całej Europy, stanowią najczęstszy wybór zaledwie 6% wszystkich użytkowników pojazdów.

 

Niewątpliwie korzystanie z komercyjnych usług mycia samochodów jest bezpieczniejsze dla środowiska niż mycie własnoręczne, zwłaszcza pod kątem zanieczyszczania wód. Ścieki powstałe przy myciu na podjeździe trafiają bowiem do kanalizacji deszczowej, a stamtąd wprost do kanałów melioracyjnych, cieków wodnych czy zbiorników retencyjnych, bez wcześniejszego oczyszczania. Biorąc pod uwagę ogromną poprawę w zakresie ograniczania zrzutu nieoczyszczonych ścieków w Polsce (zmniejszenie o 65% w stosunku do roku 2003), jako świadomi obywatele powinniśmy wspierać tę walkę i zrezygnować z mycia samochodów na własną rękę. Z drugiej jednak strony, myjnie komercyjne, w tym przede wszystkim myjnie automatyczne, charakteryzują się z pewnością znacznie większym zużyciem prądu, co oczywiście także nie jest bez znaczenia dla środowiska naturalnego, zwłaszcza w warunkach polskich. Produkcja energii elektrycznej w naszym kraju oparta jest bowiem w ok. 80% o konwencjonalne elektrownie spalające węgiel kamienny bądź brunatny i emitujące gigantyczne ilości dwutlenku węgla do atmosfery.

 myjnia automatyczna

 

Wady i zalety

 

Każdy z trzech podstawowych typów myjni (automatyczne, bezdotykowe i ręczne) ma szereg powszechnie znanych wad i zalet, które każdorazowo uwzględniamy, wybierając sposób czyszczenia swego auta. Wyniki badań ICA nie są zaskakujące i wskazują, że w największym stopniu zwracamy uwagę na wygodę, szybkość, dostępność, koszt oraz efekt końcowy mycia. Ankieta ta nie objęła natomiast kwestii oddziaływania różnych typów myjni na środowisko i klimat – najprawdopodobniej dlatego, iż wiedza konsumentów na ten temat jest wciąż raczej nikła. Co więcej – próżno szukać takich informacji w opracowaniach naukowych. W dobie kryzysu ekologicznego i powszechnej degradacji środowiska powinniśmy jednak zwracać na te aspekty szczególnie dużą uwagę.

 

A zatem – jak stwierdzić, która z opcji usług profesjonalnego mycia auta jest najbezpieczniejsza dla środowiska? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta ani jednoznaczna, istnieje bowiem wiele rodzajów urządzeń i rozwiązań stosowanych w poszczególnych typach myjni, różnią się także programy mycia i ich długość, rodzaj zastosowanych detergentów i wosków, a nawet wielkość zajmowanej powierzchni oraz to, na jakim terenie powstała myjnia, jak cenny przyrodniczo był wcześniej ten obszar i jak dawno został przekształcony. Powinniśmy także wziąć pod uwagę wiek urządzeń w myjni, ich średni czas życia, a nawet materiały, z których zostały wykonane. Tak dokładne porównanie byłoby jednak w sposób oczywisty niemal niemożliwe, przyjmijmy więc pewne uproszczenia.

 

Przemyślana lokalizacja

 

Załóżmy przede wszystkim, że myjnia znajduje się w terenie już wcześniej zurbanizowanym, wyposażonym w media i uzbrojonym w sieć kanalizacyjną. Zgodnie z obowiązującym prawem rozpoczęcie działalności każdego typu myjni wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz pozwolenia wodnoprawnego, związanego z odprowadzaniem ścieków mogących zawierać szereg niebezpiecznych substancji, ujętych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. 2019, poz. 1220) (m.in. substancje ropopochodne, związki metali ciężkich). Można zatem założyć, że w każdym z rodzajów myjni kwestia ilości i składu generowanych ścieków została uregulowana w pozwoleniu, wydanym dla konkretnej lokalizacji, co pozwala sądzić, że zagrożenie środowiskowe związane z potencjalnym zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych jest dla każdego typu myjni w podobnym stopniu kontrolowane i ograniczane. Przyjmijmy także, iż pod uwagę bierzemy jedynie mycie zewnętrzne, czyszczonym pojazdem jest samochód osobowy, a urządzenia w myjni zasilane są wyłącznie elektrycznie (zdarzają się czasem myjnie, gdzie wykorzystuje się np. kotły opalane olejem).

 

Przy takich założeniach, najważniejsze z punktu widzenia świadomego ekologicznie użytkownika pozostają wielkość zużycia wody i prądu, a także związane z nimi emisje CO2 do atmosfery. W warunkach polskich, wygenerowanie 1 kWh prądu skutkuje uwolnieniem 0.823 kg CO2. Dostarczanie czystej wody, odprowadzanie powstałych z niej ścieków i ich oczyszczenie także pośrednio przyczynia się do tego śladu węglowego, przede wszystkim na skutek konieczności zasilania różnorodnych urządzeń, począwszy od punktu ujęcia, poprzez stację uzdatniania, sieci wodociągowe i kanalizacyjne aż do oczyszczalni ścieków. Na podstawie danych stowarzyszenia River Network oszacować można, iż przejście przez taki cykl 1 m3 wody spowoduje emisję od 0.5 do 2 kg CO2. Korzystając z danych technicznych urządzeń stosowanych w różnych typach myjni oraz określając średni czas ich pracy podczas mycia pojazdu, porównać można szacowany ślad węglowy (rozumiany jako wielkość emisji CO2 na skutek zużycia prądu i wody), generowany na skutek czyszczenia samochodu.

 

Myjnia automatyczna

 

W przypadku myjni automatycznej, w zależności od rodzaju myjni i wybranego programu, czas trwania mycia jednego samochodu wynosi zwykle między 5 a 10 minut, zużycie wody waha się w granicach 220–300 litrów (czyli tyle, ile podczas kąpieli w sporej wannie), a zużycie prądu sięga nawet 7 kWh, co w skutkuje emisją około 3.5 kg CO2 – tyle samo, co przejechanie autem 28 km. Należy nadmienić, że coraz częściej w myjniach tego typu instalowane są systemy rekuperacji wody, pozwalające podczyścić zużytą wodę i zastosować ją ponownie. Pozwala to na znaczną oszczędność wody (nawet do 90%), jednak tylko nieznacznie wpływa na ślad węglowy (systemy rekuperacji także mają swoją emisyjność), obniżając go do ok. 3,2 kg CO2.

 

W przypadku myjni automatycznej, w zależności od rodzaju myjni i wybranego programu, czas trwania mycia jednego samochodu wynosi zwykle między 5 a 10 minut, zużycie wody waha się w granicach 220–300 litrów (czyli tyle, ile podczas kąpieli w sporej wannie), a zużycie prądu sięga nawet 7 kWh, co w skutkuje emisją około 3,5 kg CO2 – tyle samo, co przejechanie autem 28 km.

 

Myjnia bezdotykowa

 

Korzystając z samoobsługowej myjni bezdotykowej mamy znacznie większą możliwość dostosowywania czasu trwania mycia, jednak zdaniem producentów oraz właścicieli tego typu myjni, średnio wynosi on około 7 minut. W tym czasie zużycie wody sięga średnio 150 litrów (podobnie jak w trakcie 10-minutowego prysznica) – z czego spora część związana jest z produkcją wody osmotycznej używanej do płukania, zaś zużycie prądu może się wahać od 0 8 do 2 5 kWh. Ślad węglowy takiego mycia oscyluje wokół 1,6 kg CO2 i jest porównywalny z emisją z auta na trasie 13 km.

 

Średnio czas korzystania z samoobsługowej myjni bezdotykowej wynosi on około 7 minut. W tym czasie zużycie wody sięga średnio 150 litrów (podobnie jak w trakcie 10-minutowego prysznica), zaś zużycie prądu może się wahać od 0 8 do 2 5 kWh. Ślad węglowy takiego mycia oscyluje wokół 1,6 kg CO2 i jest porównywalny z emisją z auta na trasie 13 km.

 

Myjnia ręczna

 

Przy myciu ręcznym szacowane zużycie wody wynosi zaledwie 80–90 litrów wody (tyle co podczas szybkiego prysznica), gdyż używanie dysz ciśnieniowych jest tu ograniczone na rzecz czyszczenia auta gąbkami. Niższe będzie także zużycie prądu – około 1,5 kWh na jedno mycie. Sumarycznie, średnie oszacowanie wielkości emisji CO2 przypadającej na jedno wyczyszczone auto to w tym przypadku 1,3 kg, co odpowiada przejechaniu samochodem odległości ok. 10 km.